Schuman Papers 2/2017 Itämeren alueen yhteistyöhön liittyen julkaistu

Schuman-seuran kansainvälisen Schuman Papers -julkaisusarjan tuorein analyysi

EU Governance, ‘Experimental Union’, and Baltic Sea Cooperation: The Case of the European Union’s Strategy for the Baltic Sea Region (Schuman Papers 2/2017)

julkaistiin 23.10.2017 järjestetyssä Breakfast Briefing -tilaisuudessa. Julkaisun kirjoittaja on Itämeren alueen makroalueproblematiikkaan laajasti perehtynyt Agderin yliopiston (Norja) apulaisprofessori Stefan Gänzle.

Lataa PDF (0,51 Mt)

Itämeren alueen yhteistyölle on aiemmin ollut leimallista alueellisten toimijoiden ja järjestelyjen yletön määrä, joiden kautta on pyritty kattamaan mahdollisimman laajasti erilaisia tavoitteita ja politiikka-alueita. Turku on perinteisesti pyrkinyt ottamaan vahvan roolin yhteistyöverkostoissa.

Vuonna 2009 lanseerattu EU:n Itämeri-strategia (EUSBSR) toi uuden välineen EU:n koheesio- ja alueellista yhteistyötä vahvistamaan pyrkivälle politiikalle. Keskeisenä tavoitteena oli vahvistaa eri sektoreiden välistä koordinointia ja yhteistyötä etenkin niillä politiikka-alueille, joiden puitteissa ”makroalueellinen” yhteistyö katsottiin sekä tarkoituksenmukaiseksi että houkuttelevaksi. Näihin lukeutuivat muun muassa logistiikka-ala sekä ympäristönsuojelu.

Vaikka strategian ei ollut tarkoitus lisätä EU:n tarjoamia resursseja, luoda uusia instituutioita eikä tuottaa uutta lainsäädäntöä, ajan myötä strategian tueksi on muodostunut matala hallinnollinen rakenne, minkä lisäksi strategia näyttää mobilisoineen myös monia EU:n monitasoisen hallintojärjestelmän toimijoita. Näihin lukeutuu EU:n itsensä ohella myös lähialueiden valtioita, alueellisia viranomaisia sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoita.

Tässä Schuman Paper -julkaisussa EUSBSR:n toteutumista tarkastellaan kokeellisen hallinnon teorian näkökulmasta, missä tarkastelussa keskeisiksi tekijöiksi nousevat pyrkimys tasapainottaa ylikansallista ja hallitustenvälistä, alueellista yhteistyötä ja sitä kautta vahvistaa alueellista koheesiota Itämeren muodostamalla makroalueella.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.